• usa
  • israel
 

הסכמי שמירת פרטיות


 

 

המחויבות שלנו להגנת הפרטיות שלך

הפרטיות שלך חשובה לנו. אנחנו מספקים מידע זה כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך, להסביר את מדיניות הגנת הפרטיות שלנו, וליידע אותך אודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר, ואודות ההתנהלות שלנו בנושא איסוף מידע באתר.

כדי לוודא מודעות מצד המבקרים באתר לנושא הפרטיות, מידע זה מופיע הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטים אישיים.

 

המידע שאנו אוספים הוא המידע הנדרש לצורך שימוש בכרטיס באשראי.

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין שירות של אמון עצמי, או כל שרות אחר, נדרש מידע כגון שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'.

לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר. למשל, כאשר מזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים עבורו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.

 

מה אנחנו עושים עם המידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של השירות אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה: במידה ונרכשה תכנית הכוללת משוב או קביעת זמן אימון איש, חיוב המשתמש, הוצאת קבלה וכו'.

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה כגון לחברת האשראי ואדם מוסמך אשר נותן משוב לאמון.

מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.

במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

במקרה של תקלה או חשש לפגיעה בפרטיות יש לפנות לד"ר יהודית שלג